Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood en banket E. de Vries. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brood en banket E. de Vries te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Brood en banket E. de Vries zijn vrijblijvend. Brood en banket E. de Vries accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brood en banket E. de Vries behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Brood en banket E. de Vries behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Brood en banket E. de Vries bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Brood en banket E. de Vries zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood en banket E. de Vries ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brood en banket E. de Vries daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Brood en banket E. de Vries aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Brood en banket E. de Vries een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Brood en banket E. de Vries.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brood en banket E. de Vries de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Brood en banket E. de Vries wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Brood en banket E. de Vries. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Brood en banket E. de Vries zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanBrood en banket E. de Vries, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Brood en banket E. de Vries over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Brood en banket E. de Vries opgave doet van een adres is Brood en banket E. de Vries gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Brood en banket E. de Vries,
Langstraat 58
3771 BH BARNEVELD

Aansprakelijkheid

Brood en banket E. de Vries is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood en banket E. de Vries is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood en banket E. de Vries komen. Brood en banket E. de Vries draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood en banket E. de Vries eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood en banket E. de Vries is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood en banket E. de Vries, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood en banket E. de Vries. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brood en banket E. de Vries uitgesloten.

Diversen

De klant van Brood en banket E. de Vries dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brood en banket E. de Vries geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brood en banket E. de Vries garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Brood en banket E. de Vries het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brood en banket E. de Vries gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brood en banket E. de Vries kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Brood en banket E. de Vries geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brood en banket E. de Vries. Niets uit uitgaven of publicaties van Brood en banket E. de Vries mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brood en banket E. de Vries.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brood en banket E. de Vries en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Brood en banket E. de Vries te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Brood en banket E. de Vries te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Brood en banket E. de Vries
Langstraat 58
3771 BH BARNEVELD
[T] 0342 - 412 038
[F] 0342 - 412 038
[W] http://www.bakkerijdevries.nl
[E] info@bakkerijdevries.nl
[KvK] Veluwe en Twente nr 08139541
[BTW nr.] NL8148.82.201.B.01
[Rabobank] 38.55.19.842

Bakkerij E. de vries

Langstraat 58
3771 BH BARNEVELD

Dorpsstraat 116
6741 AN LUNTEREN

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor maandag kunnen vandaag uiterlijk tot 23:59 geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal PayPal